webFuuta
Islam


Toɓɓe Tawhid
Waaju Hadja Mariama Kesso Bah

Conakry. 1992


Uuzagol

Bismillaahi rahmaani rahiimi
En barkinorii Inde Allaahu Jom Moƴƴhere Huuɓunde Jom Moƴƴhere Heeriinde
Allaahuma salli alaa saiidinaa Muhammadin
Yaa An Allah Juulu e oo koohoojo ame'en Muhammadu
Wa Aalihi
E ɓeynguure makko
Wa Sahabihii
E Wondiiɓe makko
Wa sallim
Hisnaa mo hisnude.

Tawhiidi

Al wujuudu
Woodugol Allah
Fil'lAahi faatiris' samaawati wa lar'li
Ko fii Allaahu taguɗo kammuuli e leyɗe.
Wal ghidamu
Ko Kanko adii
Huwa lawwalu
Ko Kando woni ko Aranun
Wa laakhiru
Ko Kanko woni ko Sakkitii
Waz'zaahiru
ko O Feenyuɗo
Wal baatinu
ko O Wirniiɗo
Wa huwa
Kanko
Bi kulli say'in aliimun
Kala huunde ko O Anduɗo.
Wal baghaa'u
Ko ko luttata
Kullun
Kala
Man alayhaa
ko woni e hoore leydi ndin
Fa'annin
ko huuɓayɗun
Wa yabghee
ko Heddotoo
Waj'hu rabbuka
ko zaati Jooman maa
Zul jalaali
Jom mangu
Wa likraami
E teddungal.
Wal mukhaalafatu
Luutondiral
lil hawaadisi
E fudɗuɗi
Laysa
Laataki
Wa mislihii
Yeru makko
Say'un
Huunde
Wa laafis'samaa'i
Wanaa ka nder kammuuji.
Wal qiyaamu
Ko O dartorɗo.
Bin' nafsi
E zaati (wonki aaden)
Yaa ayyuhan'naasu
Ko onon yo yimɓe
Antumul fuqaraa'u
Ko onon woni waasuɓe
Ilal'Allaahi
Faade ka Allaahu
Wal'Allaahu
Kanko Allaahu
Huwal khaniiyu
ko Kanko Galo (Alɗuɗo) Yondiniiɗo
Alhamiidu
Yetteteeɗo
Wal wahadaaniyyatu
Gootimbaaku Makko
Law kaana
si tawno laatino
Fii himaa
no e nder kammuli maa ka nder leyƊe
Aalihatan
Reweteeɗo
Il'Allaaha
Ko wanaa Allaahu
Lafasadataa
Ɗi bonayno ɗi ɗiɗi kala
Wal quduratu
Bawgal
Innal'Allaaha
Kanko Allaahu
Alaa kulli say'in
E kala huunde
Qadiirun
Ko O hattinɗo waawude.
Wal' iraadatu
Kuugal (Golle)
Innal'Allaaha
Kanko Allaahu
Yaf'alu
Himo huuwa
Maa yuriidu
Huunde ko O muuyi.
Wal'ilmu
Andal
Innal'Allaaha
Kanko Allaahu
Alaa kulli say'in
E kala huunde
Qadiirun
Ko O hattinɗo waawude.
Wal' hayaatu
Ko O wurɗo
Wata wakkal
Hoolorɗo
Alal hayyil'lazii
Faade e On Wurɗo
Laa yamuutu
Mo mayaata.
Wa sam'u
Ko Nanuɗo
Inna nii
No min
Ma'a kumaa
Miɗo wondi e mon on ɗiɗo.
Wa'aree
Miɗo yi'a.
Wal basaru
Ko Yiuɗo
Minan lAaha
No Allaahu
Basiirun
Ko O Reenuɗo
Bil ibaadi
Jiyaaɓe Makko.
Wal kalaamu
Ko O daaloowo
Wa kallamal' lAahu muusee
Allaahu haldidii e Annabi Muusaa
Takliiman
Haldude.
Qaadiran
Ko O waawuɗo.
Wa muriidan
Ko O huuwoowo.
Wa aaliman
Ko O anduɗo,
Wa hay'yan
Ko O wuuruɗo.
Wa samii'an
Ko O Nanuɗo.
Wa basiiran
Ko O Reenuɗo.
Faa haazihii
Dheeɗoo
Usuruuna
Noogay
Waajibaati
Woni wajibiidie fii
Hagghill'Aahi ta'aala
E hagghee Allaahu Towɗo On.
Al adamu
Ado woodeede alanaa Allaahu.
Wal huduusu
Fudɗugol alanaa Mo.
Wal mumaasalati
Yeru alanaa Mo.
Wal liftiqaaru
?
Watta addudu
E lintugol.
Wa' ssariiku
Hawtugol.
Al ajazu
E ronkugol.
Wal karaahatu
E wawneede.
Wal jahalu
E majjere.
Wal mawtu
E mayde.
Wa samamu
E pahiɗugol.
Wal amaa
E mbumdan.
Wal bakam
E haalugol
Wa aajizan
E ronkeede.
Wa kaarihan
E karheede.
Wa jaahilan
E majjineede.
Wa mayyitan
E mayneede
A'ssamamu
E pahu.
Wa a'amaa
E mbumdan.
Wa abukamu
Mbobiɗugol.
Faahaazihii
Ɗeeɗoo.
Isruuna
Noogay
Mustahil'laati
Ko potttinaaɗe (riiwaaɗe) e fii Allaahu ta'aalaa.
Nafyul kharali
Riiwii ko woodi kon
Wa maa khalaqutul jinni wa linsi
Mi tagiraali jinna e yimɓe
Illaa bi ya'abuduuni
si naa fii yo ɓe rewan.
Nafyu wujuubil fi'ili
Riiwii woodeede kuugal ngal.
Wa rabbuka
Jooman maa.
Yakhluqu
Himo taga
Maa yasaa'u
Huunde ko O muuyi.
Wa yakhtaaru
O suɓa.
Nafyul taasiirin bi quw'watin
Allaahu tagii on e huunde ko huuwoton kon.
Nafuyul taasiiri bi tabb'i
Alaa Tagoowo alaa Arsikoowo si naa Kanko Jeyɗo jiyaaɓe jey golleeji maɓɓe
Wa huduusul aalami
E fii ko'e mo'on tigi haani ka yi'on.

Ɗee ɗoo jowi woni aruɗe e fii Allaahu Towɗo On.

Subuutul kharali
Allaahu tagiraali jinna e yimɓe si naa fii yo ɓe rewu Mo.
Wa subuutul wujuubil fiili
Jooman maa tagay huunde woo nde O faala O suɓa.
Wa subuutu taasiirin bi quwwatin
Ko Allaahu tagi on e huunde ko huuwuton
Wa subuutu taasiirin bit' tabi'i
Ɗun tabitii ko goonga.
Wa ghidamul aalami
E nyiiɓugol ko wonnaa.

Ɗee jowi ko pottinaaɗe e liddu ko ari e fii Allaahu Towɗo.
Ko ɗee cappanɗe jowi wietee Alaa Reweteeɗo e goongo si wanaa Allaahu.

As'sidughu
Ko Nulaaɗo addani on kon jogitee ɗun.
Ko o haɗi on e mu'un kon haɗitoɗon
Walaamaanatu
Oo wondidɗo mo on majjaali, o oonyaaki.
Wat'tabliikhu
Yottingol huunde ko jippinaa e Nulaaɗo immorde e Jeyɗo.

Ko ɗee tati wajibii e fii hagghee Nulaaɗo me'en, mo jam e kisiyee woni e mu'un.

Alkazibu
Fenaande.
Wal khiyaanatu
E janfa.
Wal kitumaanu
E nyoore.

Ɗe'e tati ko pottinaa e fii hagghee Nulaaɗo.

Jawaazu la'araalil basariiyati
Men waɗanaali ɓe ɓandu ndu nyaamataa nyametee.
Wa maa kaanul khaalidiina.
Laatanooki ko ɓe luttayɓe e leydi.

Adamu jawaazu la'araalil basariiyati.
Ɗe'e ko aruɗe e fii hagghe Nulaaɗo Mo'on mo jam e kisiyee woni e mun.

Aliimaanu laqad sadaqal'Allaahu rasuulahuu ru'uyee.
Allaahu gomɗinanii Nulaaɗo on koyɗol makko ngol.
Aliimaanu
Gomɗingol
Bil Malaa'ikati
Malaa'ika
Innal Malaa'ikata
sabu Malaa'ika
Mukramuuna
ko teddinaaɓe
Inda rabbi him
ka Jeyɓe ɓe
Wa yaf'aluuna
Hiɓe huuwa
Maa yuumaruuna
Huunde ko O yamiri ɓe.
Aliimaanu
Gomɗingol
Bil kutubi s' samaawiiyati
Defte jippiiɗe ɗen
Tahee
e Sakkitoro Nulaaɓe ɓen
Maa anzalnaa
Men jippiniraali
Alaika
e Maa
Alghur'aana
Alghur'aana
Litasqee
Fii ya a tampu
Illaa tazkiratan
Si naa fi yo a waajor
Liman yakhsee
Bhen huluuɓe Allaahu.
Aliimaanu
Gomɗingol
Bi hawli yawmil qiyaamati
E nyalaande darngal
Wa annas'sa'ata
Nyalaande darngal
Laarayba
sikke woo alaa
Fiihaa
E argol mun.
Fahaazihii
Ɗe'e
Larba'atu
Nay
Waajibatu
Ko wadɗiiɗe
Alaa kulli
E kala
Mukallafi
E hellifaaɗo.
Kufuru
Yeddugol
Bir'rusulu
Nulaaɗo.
Wa kufuru
E yeddugol
Bil'Malaaikati
E Malaa'ika.
Wa kufuru
E yeddugol
Bil kutubi
Defte
Samaawiiyati
Jippiiɗe.
Wa kufuru
E yeddugol
Bi hawli yawmil qiyaamati
Nyalaande darngal.
Fa haazihii
Ɗe'e
Arba'atu
Nay
Mustahil'laatu
Ko pottinaaɗe
Fii kulli
E kala
Muumini
Julɓe worɓe
Wa muuminatin
E julɓe rewɓe
Fa haazihil jumlatu
Ko ɗee dendaangal
Minal wujuudi
Woni woodeede
Ilaa ahwaali
Faade e alhaali
Yawmil qiyaamati
Nyalaande darngal
Tusammaa
Hiɗe wi'ee
Sittu
Jeegoo
Wa sittuuna
Jappanɗe Jeejoo.

Sallimagol

Allaahumma
Yaa An Allaahu
Salli
Juulu
Alaa Sai'idinaa
E Koohoojo amen
Muhammadu
Kanyun Muhammadu
Wa sallim
Hisnude.
Allaahumma
Yaa An Allaahu
Akhfirlii
Yawtanan
Wa liwaaliday'ya
E jibinɓe lan
Wa lil muuminiina
Julɓe worɓe
Wal muuminaati
E julɓe rewɓe
Alahayya'i
Wurɓe
Minhum
E maɓɓe
Wa lamwaati
E mayɓe.

Tammat. Timmii