webFuuta
Pular Ajamiyya


El Hadj Tierno Abdurahmani Bah

Ƴeewirde Fuuta

Kaweeji Jamaanu Me'en

1. Kaweeji yaltitanii zamaanu me'en enen
ndaarii wa ɗii radiyooji en ko ɗi haalata.

2. A wonay ga maa ɗon udditaa tun post maa
radiyoo nanaa ko ɓe leydi Shinuwaa wowlata.

3. Si ko Misra uddituɗaa nanaa Ghur'aana on
hiɓe dursitoo hiɓe janga yergina jangita.

4. London e Waashinton e Hindi e Makka men
Parid men e Roomu a nanay ɓe fow ko ɓe haalata.

5. Awiyonji immoo bimbi saare Konaakiri
si ɗi nyallu yaade ko haa Faransi ɗi waalata.

6. Hiɗi uuma wuuɗa nanga laawol feewungol
si ɗi daw Faransi ko leydi meeɗen hiirata.

7. Dhi ponji lontike ɗee koleeje ɗe mawɓe men
gernoo ɓe daasi ɓe aafi lumbaa lumbitaa.

8. Tarawooje ɗen lontii juroy koy mawɓe men
hino ɗigginaynoo fewndo muuɗun ko ɓe sawrata.

9. Ndaarii ko nyaametenoo e fewndo adiiɓe en
ɗin tampereeji e heege sikkano lannataa.

10. Ndaarii kuɓeeje ɗe yimɓe darnata weltoɗaa
jarnaa ɓe yettaa Allah dokke ɗe huuɓataa.

11. Ndaarii no ndee juulirde men Labe lontori
ndee liɓaande nde barke muuɗun lannataa.

12. Miliyonji noogay huutoraama e darnugol
nde, ko haa darngal fellitaama nde yirbataa.

13. Ndaarii watirji ɓaleeɓe anda wonde ɗii
ko lonto puttyi e bamɗi, lonto ko nannataa.

14 Heɗoɗaa mi haalane huunde wonde sabaabe follude
lamɓe ɓen a taway ko goonga mo wortataa.

15. Aaden yo wonu haaloowo goonga ko metti woo,
sabu goonga luttay, hay si neeɓii hidɗataa.

16. Nee ruttagol jaɓa goonga ɗun ɓurii luttugol
e fenaande faamee ɗun jaɓon