webFuuta
Pular Ajamiyya


El Hadj Tierno Abdurahmani Bah

Ƴeewirde Fuuta

Fii Cerno Muhammadu Samba

Bismillaahi Rahmaani Rahiimi
Qaala Abdul Rahmaani
Ɗi'i Pularji ko sifagol fii ɓure Cerno Muhummadu Samba Mombeya,
wallifiiɗo yimre pular witeende Oogirde Malal,
jaabitagol toraare ko goɗɗo torii lan
yo mi windu fii oo Shaykhuujo.


Giɗo an 1 toriiɗon windugol fii Cerno Samba
A aaninan sabu hay mo etike o waawataa.

Kono non mi yewtay seeɗa fii wata wii mi
yawiti toraare maa nden felaa mi, mi suusataa.

Faalaaɗo halde sifoo e hunduko gande oo
Tuutaaɗe hunduko makko yoora o gaynataa.

Faalaaho windude linta ɓure oo winditoo
Ndaha ɓeeɓa hara karambol siwaa ko o windata.

O yahiino Mortani Fuuta Tooro e Maasina
Waliyaaɓe ɗen leyɗeele mani mo ko hattataa.

Nde o artunoo o darii kisan fii jannugol.
Nooneeji gande si Fuuta nootii yeddataa.

Nde o taskinoo fii faamugol Arabuure nden
Hino yanga yimɓe o wallifii ko ɓe faamata.

Si a faala faamude Figh'ha maa Tawhiidi on
Ger jangoyaa Oogirde makko a ninsata.

Dewe diina ɗen wa no julde en maa korka en
Maa zakka en maa hajju fow hino fensitaa.

Fii dewle maa fii cerle maa fii wondigal
Maa muudo maa fii layya huunde o accataa.

Cernoojo Samba ko maayo mango ngo ɓeeɓata.
Luggeendi maggo mutoowo ndilli o hewtata.

Ndankaa maggo ko kaŋe lu'u lu'u lancitaa.
Dow mun a hoccay tun tafaaɗo mo bontataa.

Iskin ko oo woni tulde gandal sellungal.
Ko e defte selluɗe ken o siiwi o faljata.

Himo ɓurdi wallifinooɓe fawde o wallifii
Teddinde ɗengal e saakude ngal fitaa

Andinde yimɓe mo wallifori ngal yaltinay
Ma'anaaji wonɗi e ɗenɗe luttuɗe fensita

Yimugol pular tafugol ƴial waɗugol misal
Firo mas'alaaji jiɓayɗi sergita fensita.

Kala wallifiiɗo pular e Fuuta yo jarnu o'o
sabu felmagol hino metti fii hino fellitaa.

Fii makko fillete fillitee haa leydi ndin
Taggee ndi ɓaaree duuɓi dunti o majjataa.

Si tawiino wallifinooɓe jaɓuno ɓe ñemba oo
Ɗengal pular gila ɗun haray yaajii fota.

Si a jangu ndee Oogirde makko a oogiday
E malal a waajoto aaguyeeɓe 2 ɓe feewita.

Si a jangu ndee Oogirde makko a eggiray
ma'anaaji mayre no yirruɗaa hara sattataa.

Ndee yimre makko mo sarƴi nde si o rondu mbabba
E wawde mun dongal mba daroto mba sottataa.

Min Aabidul'Rahmaani min miɗoo seeditii
E gimol pular ɓuri oo yi'aaka mi hersataa.

Miɗo hamdinoo miɗo shukra Allah mi juula non
E Muhammadun neldaaɗo goonga mo raytataa.

Miɗo watta ɗon ɓeynguure makko e yimɓe makko
Yo Jooma juulu e mabɓe haa tuma immitaa.

Konaakiri, ñande Alkamisa 21 Uttu 1980.
Alhajji Cerno Abdurahmaani Bah

Notes
1. Ɗun ko min, Cerno Siraaju Baa, baaɗiraawo e ƴeekiraawo Cerno Abdurahmaani. Mi landino ɓe yo ɓe yoɓɓu gimol jaahu Cerno Samba Mombeya. Ontuma hari miɗo jannude ka Institut Polytechnique, gollora ka Akademii Ɗenɗe Gine, Konakiri.
2. Yimɓe jindooɓe hara no haala piiiji ko rewra