webFuuta
Collaboration avec la régime colonial


alamami-1905-cavalier
Almaami Ibrahima Sori Yillili et son entourage, 1897

almami-1905-epouses
Almaami Abdoul-Ɠadiri et ses épouses, circa 1910